Oprichting SERRADO groep

| 1 reactie

Parlementariërs voor "Seksuele En Reproductieve Rechten, AIDS en Duurzame Ontwikkeling" (kortweg: parlementaire SERRADO groep)

Aanleidingen
Eén van de afspraken van de VN conferentie Bevolking en Ontwikkeling in 1994 was om in alle landen zogenoemde all-party parlementaire groepen op te richten rondom het thema seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, aids en duurzame ontwikkeling. Zo'n parlementaire overleggroep zou de nationale regeringen kritisch moeten volgen bij het nakomen van aangegane internationale verplichtingen.
De laatste 10 jaar zijn in diverse Europese landen all-party parlementaire overleggroepen opgericht. Deze groepen houden zich met name bezig met afspraken die gemaakt zijn (en het nakomen van die afspraken) op VN conferenties met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002), Vrouwen (Beijing, 1995), en Bevolking en Ontwikkeling (Cairo, ICPD 1994 en 1999). Dit wordt belangrijker naarmate de VS zich meer distantieert van dergelijke verplichtingen. De Europese landen, en de EU, vervullen hierdoor steeds nadrukkelijker een leidende rol.

Parlementaire groepen in andere landen en de EU.
Op dit moment functioneren er parlementaire overleggroepen in tien West-Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Zweden, Finland, en recentelijk België. Ook in enkele Oost-Europese landen bestaan dergelijke groepen.
De namen van deze groepen verschillen, maar allen verwijzen naar de drie genoemde wereldconferenties.
De deelnemers zijn lid van zowel regerings- als oppositiepartijen, en zijn afkomstig uit het nationale parlement. De parlementaire groepen worden meestal ondersteund door één of meer NGO's.

Activiteiten van deze parlementaire groepen:
- Informatievoorziening over relevante ontwikkelingen;
- organisatie van bijeenkomsten over brandende (nationale en internationale) kwesties;
- studiereizen naar ontwikkelingslanden, en
- coördinatie van meningsvorming op Europees niveau.

De Europese parlementaire groepen werken samen in het "Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development" (IEPFPD), waarvan het secretariaat wordt gevoerd door IPPF European Network in Brussel.
Het Forum, www.europarlyvoices.org, heeft een dagelijks bestuur en geeft regelmatig eigen publicaties en persverklaringen uit. Jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere publicaties van de IEPFPD zijn beschikbaar.

Wenselijkheid van een Nederlandse parlementaire "SERRADO" groep.
Nederland heeft een sterke traditie van technische en financiële ondersteuning van internationale programma's rond bevolking, geboorteregeling, HIV/AIDS en duurzame ontwikkeling.
Nederland was één van de oprichters van IPPF (International Planned Parenthood Federation, 1952) en van het VN Bevolkingsfonds (UNFPA, 1969), en het is nog altijd één van de belangrijkste donoren ter wereld op dit gebied.
Nederland heeft de afgelopen decennia een doorslaggevende rol gespeeld in de internationale beleidsvorming rond bevolking en ontwikkeling. Die rol was met name markant op de VN conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in 1994, in Cairo, en het was geen toeval dat Nederland gastheer was van de follow-up conferentie daarvan in Den Haag, 1999.
De betekenis die Nederland internationaal heeft op dit beleidsterrein wordt versterkt door het feit dat ons land in grote delen van de wereld een modelfunctie wordt toegedicht als het gaat om vraagstukken als veilige seksualiteit, voorkómen van tienerzwangerschap, laag abortuscijfer, goede geboorteregeling, thuisbevallingen, en effectieve AIDS preventie.
Een groot aantal Nederlandse organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking draagt ook actief bij aan het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en bestrijding van AIDS in ontwikkelingslanden.
Nederland is één van de weinige landen die nog geen parlementaire overleggroep heeft. Dat is erg jammer. Samenwerking, op nationaal en internationaal niveau, rondom bovengenoemde thema's is geen overbodige luxe. Er is nog steeds veel werk aan de winkel.

Speerpunten op korte termijn.
- Op 21 en 22 november aanstaande vindt in Ottawa de "International Parliamentary Conference on the Implementation of the ICPD Programme of Action" plaats, waaraan meer dan 100 parlementariërs zullen deelnemen, waaronder 30+ uit Europa. De IEPFPD coördineert de voorbereiding vanuit Europa. Een Nederlandse parlementariërs groep i.o. zou als aanspreekpunt voor IEPFPD kunnen fungeren.
- In het verlengde hiervan worden momenteel activiteiten ontwikkeld voor een serie "Cairo+10" (ICPD) review bijeenkomsten. De parlementaire groep zou belangrijke invloed kunnen uitoefenen op deze voorbereidingen.
- Voorts geven actuele ontwikkelingen rond HIV/AIDS en relevante conferenties terzake (UN Special Session 2001, Barcelona 2002) aanleiding om met name ook parlementariërs regelmatig van een update te voorzien.

Ondersteuning vanuit het maatschappelijk middenveld.
In Nederland hebben maatschappelijke organisaties die actief zijn op het betreffende (internationale) terrein zich verenigd in een nationaal netwerk, Share-net (Netherlands Network on Sexual & Reproductive Health and AIDS, zie www.share-net.nl) .
Dit netwerk is bereid om actief naar mogelijkheden te zoeken om een eventueel te formeren Nederlandse parlementaire groep te ondersteunen, en op korte termijn informatie te verschaffen over het functioneren van vergelijkbare nationale groepen en de Europese koepel, IEPFPD.

1 reactie

Ben voor mijn afstudeeropdracht op zoek naar recente cijfers over tienerzwangerschappen. Laatste onderzoek dat ik heb kunnen vinden dateert uit 1992. Staat het onderwerp niet meer op de politieke agenda, omdat het aantal toen afnam? Ik zie in mijn omgeving toch weer een toename? Wellicht kan ik op deze manier aan recentere cijfers komen of kunt u mij vertellen of er überhaupt nog onderzoek naar gedaan is na 1992 en waar ik deze cijfers kan opvragen.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,
Cheryl Rosheuvel

Laat een reactie achter

Dagboek Archief

Aangedreven door Movable Type 4.38